جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 60,263 3.05 26,404 0.53 27,199 0.5 27,350 0.5
سپرده بانکی 52,148 2.64 25,460 0.51 27,949 0.51 34,734 0.63
وجه نقد 5 0 5 0 5 0 5 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 2,447,810 123.92 4,968,197 98.94 5,423,127 98.96 5,409,113 98.85
سایر دارایی ها -,584,960 -29.61 1,249 0.02 1,743 0.03 684 0.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0